Списание Актив
 • Тема на броя:
  ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ - СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЦИ ПО ЗКПО, УДЪРЖАНИ ТЕКУЩО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗ ГОДИНАТА автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА автор: Илия Николов

  Дарението е едностранен безвъзмезден договор, по силата на който даритеят отстъпва на дарено лице движима или недвижима вещ, парични средства, валута, ценни книжа и др. В последните одини у нас дарителството се увеличи и активно съдейства за решаване на нерешени обществени, социални и други проблеми. Чрез данъчни облекчения за дарителите държавата стимулира дарителската дейност. Стимулирането обаче не е последователно. С новия ЗДДФЛ максималното намаление на годишната данъчна основа от 10% бе намалено на 5%. Не са достатъчно убедителни обясненията за хармонизиране на нашето законодателство с европейското. Страните с развиваща се икономика не се нуждаят от по-големи стимули, включително и данъчни. Физическите лица могат да ползват данъчни облекчения за направени дарения в размер до 5% от годишната данъчна основа за следните дарения: - за здравни лечебни заведения и за социални услуги по Закона за созиално подхомагане; за фондове за подпомагане на хора с увреждания; за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания; подпомагане на лиза с увреждания, както и за технически помощни средства за тях за подпомагане на социално слаби; за Българския Червен кръст; - за домове за медико-социални грижи за деца и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителсик грижи; детски ясли, детски градини; пострадали от природни бедствия, аварии или катастрофи и семействата им; за подпомагане на деца без родители или с увредено здраве; - за училища, висши училища и академии, културни институти и за научен обмен по международни спогодби; - за законно регистрираните в страните вероизповедания; - за бюджетни предприятия и за подпомагане на общини; - за учредени и предоставени стипендии за обучение на ученици и студенти в български училища; - за подпомагане лечението на наркозависими, вкл. и в комуни; - за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; - за фонд "Енергийна ефективност".

 • КАКВА Е ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГА? автор:Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти", АСП-МТСП

  Виж повече

 • КАКВО ИЗВЪРШВА ОСИГУРИТЕЛЯТ СЛЕД КАТО МУ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СЛУЖИТЕЛ С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО? автор: Галина Николова, юрист консулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО С ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№1"Данни за осигуреното лице" ПРЕЗ 2007г. автор:Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ.86 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Вержиния Здравкова,Експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕНАСЯНЕТО НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 2007г. автор:ст.н.с.д-р Хаим Гозес

  Виж повече

Брой: 3/3.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв