Списание Актив
 • Тема на броя:
  ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ - СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЦИ ПО ЗКПО, УДЪРЖАНИ ТЕКУЩО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗ ГОДИНАТА автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА автор: Илия Николов

  Виж повече

 • КАКВА Е ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГА? автор:Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти", АСП-МТСП

  Виж повече

 • КАКВО ИЗВЪРШВА ОСИГУРИТЕЛЯТ СЛЕД КАТО МУ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СЛУЖИТЕЛ С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО? автор: Галина Николова, юрист консулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО С ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№1"Данни за осигуреното лице" ПРЕЗ 2007г. автор:Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ.86 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  2007 г. Чл. 83. Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък. Чл. 84. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година. Чл. 86. Месечните авансови вноски се определят по следната формула: ДП х к АВмесечна ------------- х ДС, където = 12 АВмесечна е месечната авансова вноска; ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март) или декларираната данъчна печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември); к е коефицентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година, утвърден със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година; ДС е данъчната ставка на корпоративния данък Чл. 85. Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. Чл. 87. Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула: АВтримесечна = ДП х ДС - АВвнесени , където: АВтримесечна е тримесечната авансова ДП е данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска; ДС е данъчната ставка на корпоративния данък; АВвнесени са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска. Чл. 118 (1) След преобразуването приемащите или новоучредените дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването. (2) При преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския закон новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на данъчния финансов резултат на преобразуващото се дружество. Чл. 147. (1) След преобразуване по раздел ІІ от ЗКПО ( вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност) получаващите дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването. (2) В случаите по чл. 144, ал.2 получаващите дружества правят месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на данъчния финансов резултат на преобразуващите се дружества. Чл. 144 (2)........... в резултат на което възниква място на стопанска дейност в страната на дружество от друга държава - членка на Европейската общоност, и това дружество не е имало преди преобразуването място на стопанска дейност в страната. Чл.43 , ( 5) от ЗОДФЛ.- Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на ЗКПО. Чл.39, ( 3) от ЗОДФЛ- Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50000 лв. или лицето се регистрира по ЗДДС, данъчно задълженото лице се облага по общия ред на този закон. ( 4) В случаите по ал.2 и 3 ЕТ дължат авансови вноски съгласно ал.5 за текущата година от тримесечието и, през което са възникнали обстоятелствата по ал.2 и 3. Направените вноски по чл.69 (патентни вноски) се приравняват на авансови вноски. (6) В случаите по ал.2 и 3 окончателния годишен ( патентен) данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.2 и 3. (7). Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по ЗДДС, то се облага по общия ред на този закон за цялата данъчна година. Чл. 91. На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването. Чл. 90. (1) Месечните авансови вноски са внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят. (2) Тримесечни

 • СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Вержиния Здравкова,Експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕНАСЯНЕТО НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 2007г. автор:ст.н.с.д-р Хаим Гозес

  Виж повече

Брой: 3/3.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв