Списание Актив
 • Тема на броя:
  ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ - СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЦИ ПО ЗКПО, УДЪРЖАНИ ТЕКУЩО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗ ГОДИНАТА автор:проф.Костадин Иванов

  От 1 януари 2007г..е в сила нов Закон за корпоративно подоходно облагане /ДВ,бр.105 от 27.12.2006г./ Във връзка с прилагатето на този закон нормативната уредба,съдържаща се в него може да се групира в три основни групи,а именно: В първата група : основополагащи нормативни постановки,с които се регламентират осонвополагащи принципни данъчни постановки.Те трябва да се знаят от всички данъчно задължани лица.Прилагат се както текущо,така и пир годишното данъчно облагане и декларираве т.е. перманетно; Във втората група : нормативните постановки,регламентиращи теущото данъчно облагане,което се извършва през течение на данъчната година ежедневно или ежемесечно.Тези нормативни постановки се прилагат от 1 януари до 31 декември на съответната данъчна година по ред и начин,регламентиран в закона; В третата група : нормативните постановки,отнасящи се до годишнато данъчно облагане.Тази нормативна уредба се прилага еднократно след изтичане на съответната данъчна година,докато нормативната уредба,регламентираща текущото облагане се прилага многократно през течение на годината.. В първата група се съдържат следните основопалагащи принципни постановки: обектите на данъчно облагане -печалба,доход,разход,приходи; данъчно задължените лица /данъчните субекти/ - техният състав и обхват; видоввете данъци и техните данъчни ставки. Във втората група нормативните постановки,регламентиращи текущото -авансово са главно следните: данъците,удържани при източника; данъците върху разходите /представителни,социални,изразени в нарура,за ваучери за храна,за експлотационните,сервизните и ремонтните разходи за леки автомобили и другите превозни средства,използвани за управленска дейност /. В тази група са също трите алтернативни данъци: данъкът върху приходите от стапанска дейност и от наеми на бюджетните предприятия и общините,данъкът върху хазартните игри и данъкът върху дейността на операторите с кораби. Към нормативната уредба,прилагана текущо през годината са и авансовите вноски - месечни или тримесечни,извършвани от търговските дружества, коопрерациите,неперсонифициранети дружества и едноличните търговци., както и намаленията на данъка,освобождаването от данък и други данъчни облекчения,съдържащи се в закона.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА автор: Илия Николов

  Виж повече

 • КАКВА Е ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГА? автор:Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти", АСП-МТСП

  Виж повече

 • КАКВО ИЗВЪРШВА ОСИГУРИТЕЛЯТ СЛЕД КАТО МУ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СЛУЖИТЕЛ С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО? автор: Галина Николова, юрист консулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО С ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№1"Данни за осигуреното лице" ПРЕЗ 2007г. автор:Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ.86 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Вержиния Здравкова,Експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕНАСЯНЕТО НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 2007г. автор:ст.н.с.д-р Хаим Гозес

  Виж повече

Брой: 3/3.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв