Списание Актив
 • Тема на броя:
  ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ - СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЦИ ПО ЗКПО, УДЪРЖАНИ ТЕКУЩО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗ ГОДИНАТА автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА автор: Илия Николов

  Виж повече

 • КАКВА Е ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГА? автор:Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти", АСП-МТСП

  Виж повече

 • КАКВО ИЗВЪРШВА ОСИГУРИТЕЛЯТ СЛЕД КАТО МУ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СЛУЖИТЕЛ С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО? автор: Галина Николова, юрист консулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Този закон влезе в сила на 1-ви януари 2007 година. С него се определят правилата за упражняване на допълнителен надзор над поднадзорните лица, които са част от финансов конгломерат. опълнителният надзор върху поднадзорните лица, които са част от финансов конгломерат, се упражнява едновременно с надзора над банковия сектор, над застрахователния сектор и над сектора за инвестиционни услуги. Финансовият конгломерат е група, начело на която има поднадзорно лице или поне едно от дъщерните дружества в групата е поднадзорно лице, и: 1. поне едно от лицата в групата е от застрахователния сектор и поне едно от тях е от банковия сектор или от сектора за инвестиционни услуги; 2. както консолидираните и/или агрегираните дейности на лицата в групата от застрахователния сектор, така и консолидираните и/или агрегираните дейности на лицата от банковия сектор и от сектора за инвестиционни услуги, са значими - параметрите на тази значимост е посочена в закона. Когато начело на групата е поднадзорно лице, то трябва да отговаря поне на едно от следните условия: 1. да е предприятие майка на лице от финансовия сектор; 2. да има участие в лице от финансовия сектор; 3. да е свързано с лице от финансовия сектор по един от следните начини: а) чрез общо управление по силата на договор или на учредителните им актове или устави; б) повече от половината от членовете на управителните или контролните им органи са едни и същи лица през съответната финансова година и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет. Когато начело на групата не е поднадзорно лице, дейностите на групата трябва да се осъществяват предимно във финансовия сектор. Финансов конгломерат е и всяка подгрупа на финансовия конгломерат, ако отговаря на критериите по този закон. Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) самостоятелно, а когато е необходимо - в сътрудничество помежду си и с другите компетентни органи, идентифицират всяка група, попадаща в обхвата на този закон, в която участват лицензирани от тях поднадзорни лица. Поднадзорните лица във финансовия конгломерат трябва да разполагат по всяко време със собствени средства на ниво финансов конгломерат, които да отговарят на изискванията за допълнителна капиталова адекватност посочени в закона.

 • ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО С ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№1"Данни за осигуреното лице" ПРЕЗ 2007г. автор:Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ.86 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Вержиния Здравкова,Експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕНАСЯНЕТО НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 2007г. автор:ст.н.с.д-р Хаим Гозес

  Виж повече

Брой: 3/3.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв