Списание Актив

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

От 1 януари 2007 г. са в сила изменения в Кодекса за социално осигуряване, публикувани в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ДВ, бр. 105 от.2006 г.), с които са направени съществени промени в материята, уреждаща правата на безработните лица. Съгласно новата редакция на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: - имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта; - нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; - не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО. Според новата разпоредба на чл. 54а, ал. 2 от КСО за придобиване право на парично обезщетение за безработица се зачита и времето: - на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; - на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане; - на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; - зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща за периода по чл. 54в от КСО, намален със закъснението.

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв