Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  В сила от 1 януари 2007 г. в осигурителното законодателство се направиха някои изменения и допълнения. Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване са направени с §4 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г./обн. ДВ, бр.105 от 2006 г./. За постигане на по-голяма пълнота в кръга на осигурените лица са направени допълнения в чл.4 от Кодекса за социално осигуряване От 1 януари 2007 г. е разширен кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове и на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка като самоосигуряващите се. Лицата, които подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове са обхванати от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. За осигурените за всички осигурени социални рискове се внасят осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест". Съгласно новата редакция на чл.4, ал.1, т.7 от КСО за осигуряване на всички осигурени социални рискове подлежат изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. До промяната в закона по реда на чл. 4, ал.1, т.7 се осигуряваха само изпълнителите на договори за управление и контрол на търговски дружества. Лицата, които полагаха труд без трудови правоотношения като прокуристи на еднолични търговци и по договори за управление в неперсонифицирани дружества се осигуряваха по реда, определен в чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО. Осигурените по този ред внасят осигурителни вноски само за фонд "Пенсии" и имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Синдиците и ликвидаторите на търговски дружества и преди 1 януари 2007 г подлежаха на осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда, определен в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. От 1 януари 2007 г. на осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат и работещите по договори за управление при едноличен търговец, в неперсонифицирани дружества, както и синдиците и ликвидаторите. За тези лица се дължат осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото или начислено, но неизплатено брутно възнаграждение след намаляване с разходите за дейността по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Месечния осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя. Осигурителните вноски за фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" се внасят в съотношение 65:35 за сметка на възложителя на договора и на осигуреното лице. В платежния документ за внасяне на осигурителните вноски за тези фондове за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. се попълва код за вид плащане 550101 а за тези родени след 31. 12. 1959 г. - 550131. Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са изцяло за сметка на осигурителя. За лицата, родени след 31. 12.1959 г се внасят и вноски за универсален пенсионен фонд.

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв