Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Считано от 1 януари 2007 г. са в сила изменения в регламентацията на местните данъци и такси, извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г. Промените могат да бъдат групирани по следния начин: І.Прецизиране на съществуващи законови разпоредби Допълнение в чл. 4, ал.1 урежда процедурата по обжалването на актовете, които се издават при установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци. В тази връзка, от началото на 2007 г. е приложим редът, установен в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. По реда на ДОПК ще се извършва и събирането на невнесените в срок такси по ЗМДТ, заедно със съответните лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Процедурата за отсрочване и разсрочване на местни такси /неданъчни общински публични задължения по своя характер/, е приведена в съответствие с принципа на самостоятелност на общинските финанси, а именно: С Решение на Общинския съвет ще се разрешава разсрочване и отсрочване на задължения за местни такси в размер: -до 30 000 лв. за срок по-голям от една година от издаване на разрешението и -над 30 000 лв. - независимо от периода на разсрочването. До края на 2006 г. това беше правомощие на министъра на финансите и се извършваше на основание чл.184,ал.2 от ДОПК. Разрешение за разсрочване и отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и за срок до една година от издаване на разрешението, ще се дава от кмета на съответната община. ІІ.Промени, свързани с данъка върху недвижимите имоти Считано от 1 януари 2007г. от облагане се освобождават имотите, чиято данъчна оценка е до 1680 лв. включително. За предходната година този праг беше 1400 лв. Увеличава се данъчната основа за имотите, които се оценяват по нормите на Приложение № 2 към закона, което ще коментираме по-долу в частта по актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти. И за 2007 г., по изключение, изчисляването на задълженията, отпечатването и изпращането на съобщения на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, ще се извърши от органите на Националната агенция за приходите, за сметка на бюджета на агенцията. Първата вноска за данъка върху недвижимите имоти за 2007 г. подлежи на внасяне в периода от 1 март до 30 април, като предплатилите за цялата година в този срок ще ползват законоустановената отстъпка от 5 на сто.

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв