Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  1.Авансови плащания за доставки с променен данъчен статут Документирането и данъчното третиране на доставките, които по реда на новия ЗДДС са с променен данъчен статут, е уредено в § 7 на ПЗР от ЗДДС и в §19 от ПЗР на ППЗДДС (допълнен с ПИДППЗДДС). При облагането на тези доставки се прилага режимът, който е бил валиден към датата на възникване на тяхното данъчно събитие. Това означава че, ако авансовото плащане е било за освободена доставка, която по новия закон се третира като облагаема, при извършването й регистрираното по ДДС лице следва да издаде фактура, в която да посочи цялата данъчна основа на доставката (ал.1 на § 7 от ПЗР на ЗДДС). Тази разпоредба обаче, не се отнася за авансови плащания за доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които по отменения закон са били освободени, а по новия закон стават облагаеми със ставка "0". Когато авансовото плащане е във връзка с облагаема доставка по смисъла на стария закон, която от 01.01.2007 г.се третира като освободена, доставчикът следва да анулира фактурата за аванса и да издаде нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За анулирането се издава протокол по чл.116, ал.4 от новия закон (§ 7, ал.2 от ПЗР на ЗДДС). В случаите, при които до 31.03.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи правото за освобождаването на авансовите плащания, получени преди 31.12.2006 г. от начисляване на данък (глава трета и четвърта от ЗДДС) обаче, те се считат за доставка, облагаема с 20% данъчна ставка. Това произтича от разпоредбите на §19, ал.1-3 от ППЗДДС (допълнени с ПИДППЗДДС), според които: - в случаите, при които до 31.03.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, които удостоверяват правото за освобождаване от облагане на получените авансови плащания, в 5-дневен срок след тази дата данъкът се начислява чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона; и - ако в последствие лицето се снабди с необходимите документи, доказващи правото на освобождаване, резултатът от начисляването на данъка се коригира по реда на чл.39, ал.4-7 от ППЗДДС. 2. Авансови плащания, получени до 31.12.2006 г. от хотелиери, туроператори и туристически агенти за доставки на туристически услуги. Данъчното третиране на авансовите плащания за туристически услуги към които по реда на чл.66, ал.2 и на глава шестадесета от новия ЗДДС се прилагат намалени данъчни ставки в размер на 7%, се регламентира в §17 и § 20, ал.1, 2 и 3 на ПЗР от ППЗДДС ( допълнени с ПИДППЗДДС). В съответствие с тях при възникване на данъчното събитие за техните доставки лицата издават данъчен докумен, в който посочват: -цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона; -размеръ на данъка, определен върху тази основа; -размера на данъка, начислен върху авансовото плащане, получено до 31.12.2006 г.; -размера на на разликата между данъка, начислен върху двата вида авансови плащания. Лицата посочват тази разлика в дневника си за продажбите за съответния данъчен период (§17 на ПЗР на ППЗДДС).

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73052 лв
1 GBP = 2.27713 лв