Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  По своя статут и дейност общините и другите бюджетни предприятия се различаван от търговските дружества и от юридическите лица с нестопанска цел.Поради това в ЗДДС и в правилника по прилагането му се съдържат редица нормативни постановки,отнасящи се до обините и другите бюджетни предприятия. Тези нормативни постановки трабя да се знаят и съблюдават от ръдоводството им в процеса на прилагане на закона и на пправилника.Ръководителят на бюджетното предприятие трябва да познава следните основни положения, свързани с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):при какви условия бюджетното предприятие подлежи на задължителна регистрация и при какви - на задължителна дерегистрация по ЗДДС;кои са най-често извършваните доставки (сделки), извършвани от общинити и другите бюджетни предприятия,които подлежат на облагане по реда на ЗДДС, и кои са освободени от облагане;кои от стоките, внасяни от бюджетното предприятие, подлежат на облагане и за кои внасяни стоки не трябва да се начислява и внася данък;за кои стоки, придобити от бюджетно предприятие, не се ползва данъчен кредит, а платеният данък при придобиването им се отчита и признава за разход на бюджетното предприятие, въпреки че то е регистрирано по ЗДДС;трябва ли бюджетното предприятие, регистрирано по ЗДДС, да открива в съответна търговска банка "ДДС-сметка" по реда и начина, по който откриват и ползват такава сметка търговските дружества и другите юридически лица;след изтичането на календарната година длъжно ли е бюджетното предприятие, регистрирано по ЗДДС, да попълва и да представя в териториалната данъчна дирекция по седалището си годишна справка-декларация, след като през течение на годината то редовно е представяло месечни справки-декларации. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС на бюджетните предприятия. Всяко бюджетно предприятие с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, е длъжно да се регистрира по ЗДДС в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който е достигнало посочения облагаем оборот. От 1 април 2006г. регистрация по избор /доброволно/ може да се извършва ,когато облагаемият оборот е от 25.000лв.до 50.000лв.Няма право да се регистрира по ЗДДС бюджетното предприятие,когато облагаемият оборот за посочения период е до 25.000лв.Бюджетно предприятие, което не е регистрирано по ЗДДС,трябва да отчита задължително своя облагаем оборот след изтичане на всеки календарен месец, въпреки че докато не е регистрирано, не начислява ДДС Ежемесечното отчитане на облагаемия оборот от бюджетно предприятие, което не е регистрирано по ЗДДС, е необходимо, за да се установи моментът, в който общата сума на облагаемия оборот достигне или надмине 50 000 лв. или е от 25.000 до 50.000лв за посочения 12-месечен период и регистрацията по ЗДДС е задължителна или доброволнаТрябва да се има предвид, че в облагаемия оборот се включват всички извършени от бюджетното предприятие облагаеми по ЗДДС доставки на стоки и услуги, с изключение на доставките за износ, които се облагат с нулева ставка.Регистрацията се извършва от самото бюджетно предприятие. Но когато съответният териториален данъчен орган констатира, че бюджетното предприятие е трябвало да се регистрира задължително, но не е направило това по собствена инициатива в посочените по-горе срокове и ред, регистрацията му по ЗДДС се извършва служебно от данъчния орган. За целта органът по приходите съставя и връчва на бюджетното предприятие данъчен акт. За дата на регистрацията се приема датата на връчването на акта.Независимо от начина, по който е извършено регистрирането, на регистрираното по ЗДДС бюджетно предприятие се връчва удостоверение за регистрация по образец. То се представя пред всички органи, които по закон имат право да го поискат. В съответствие с чл. 117 от ЗДДС бюджетното предприятие е длъжно да прекрати регистрацията си по ЗДДС, когато размерът на общия облагаем оборот за последните 18 месеца преди текущия е спаднал под 25.000 л

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв