Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  От 01.01.2007 год. регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства ще се извършва по нова Наредба на Министерството на финансите - № Н - 18 от 13.12.2006 г., публикувана в ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г. При прилагането на наредбата трябва да се имат предвид и указанията и разясненията на НАП, дадени с писмо № 91-00-8 от 03.01.2007г. Наредбата се издава на основание разпоредби на новите данъчни закони - ЗДДС /чл. 118/, ЗКПО /чл. 10, ал. 4/ и ЗДДФЛ /чл.9, ал. 1/. Точното и редовно регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти е предварително важно условие за реалното формиране на финансовия резултат от стопанската дейност. С новата наредба се определят условията и реда за въвеждане в експлоатация на фискалните устройства, тяхната регистрация, сервизно обслужване, техническите и функционалните изисквания, реда и начина за издаване на фискални касови бележки. Кой следва да ползва фискално устройство В съответствие с посочените нови данъчни разпоредби и съгласно новата наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки и услуги от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/, освен когато плащането се извършва по банков път. Фискална касова бележка се издава, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Кой не ползва фискално устройство? Не е задължено да регистрира продажбите си с ФУ лице, което извършва следните дейности: - дейност на лица, упражняващи свободна професия: адвокати, одитори, експерт-счетоводители, данъчни консултанти, нотариуси и други юридически консултанти, представители на индустриална собственост, оценители, преводачи, инженери и технически ръководители, архитекти, дейци на културата, образованието, изкуството и науката, изобретатели, вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионално дейност; - упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите от занаятчии-пенсионери, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон с изключение на автомонтьорството и автосервизните услуги; - продажба на билети, квитанции, талони и други удостоверителни знаци за услуги, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и на най-малко два защитни елемента върху хартията и са отпечатани по Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа /ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г. и бр. 8 от 2001 г./; - продажба на вестници и списания в специализирани търговски обекти; - продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби от търговски обекти в лизензирани стокови борси, тържища или закрити помещения - магазин, склад или други подобни; - продажбата на вещи и извършване на услуги от Българската православна църква или от други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията; - отдаване под наем от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон; - продажби на самолетни билети; - продажби в търговски обекти, намиращи се в населени места с под 300 души, разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите. Високопланински са населените места над 1000 метра надморска височина; - дейностите на държавните и местни органи в качеството им на орган на държавна и местна власт, за което те не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за ДДС; - банките, когато извършват банкови и валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин и лицата, извършващи търговски дейност с предмет: покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, застрахователни сделки, издаване на менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол и сделки с интелектуална собственост.

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв