Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Новите и по-съществени моменти в корпоративното облагане на дейностите, извършвани от бюджетните предприятия се съдържат в нормативната уредба на част пета, глава тридесет и трета от Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.). I. ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Съгласно разпоредбата на чл.248 приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава. От съдържанието на този текст се вижда, че за разлика от предишните данъчни периоди неговата приложимост се свежда само до препратката към чл.1 на Търговския закон, в който са определени лицата, които се считат за търговци, както и дейностите, които се смятат за стопански, когато се извършват от бюджетни предприятия. И въпреки, че текстът е изчистена от несъответствия в понятииния апарат на закона, все още остават неясноти по отношение на идентификацията на отделните приходи, които са облагаеми с данък върху приходите от стопанска дейност. Това е така, защото няма определение на понятието за "дейност по занятие" в условията на бюджетното предприятие, както и непълното съответствие между дейностите, изброени в ал.1 на чл.1 от Търговския закон и специфичните особености на дейностите, които извършват бюджетните предприятия. Така е и, защото счетоводната отчетност на бюджетните предприятия е различна от принципите, върху които се изгражда счетоводната отчетност на предприятията от икономическия сектор. Наличието на два принципа при отчитането на приходите, постъпващи в бюджетните предприятия, какъвто е принципа на касовите потоци, съответно принципа на текущото начисляване. Пример в това отношение е Сметкоплана на бюджетното предприятие, в раздел 7 на който се отчитат, както приходи, свързани с бюджетните дейности, така и приходи от извършваните стопански дейности. В смисъла на гореизложеното може да се възпреме, че бюджетните предприятия извършват по занятие стопанска дейност, когато това е разписано в устройствените за тези лица закони, като Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за радиото и телевизията и т.н. Освен това гореизложеното налага в счетоводните политики на бюджетните предприятия да се разшифроват приходите, които постъпват в тях и, които отговарят на принципите, заложени в чл.1 на Търговския закон, поради което се считат за облагаеми с данък върху приходите по чл.248 от ЗКПО. В тази връзка би могло да се вземат под внимание, но с необходимата критичност и преосмисляне на указанията, съдържаащи се в писмо № № 24-00-1393 от 2004 г. на Главна данъчна дирекция, според която: 1. не се считат като приходи от стопанска дейност приходите на бюджетното предприятие, когато са налице едновременно следните условия: 1.1. приходите се формират от извършване на сделки, задължение за предприемането на които произтича от нормативен акт; 1.2. цените на сделките не се определят от бюджетното предприятие на пазарен принцип.

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв