Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  I. Европейско акционерно дружество След като страната ни е член на Европейския съюз у нас могат да функционират европейски акционерни дружества. Това са дружества създадени в съответствие с Регламент на Съвета на Европейския съюз (ЕО) № 2157/2001 от 8 октомври 2001 г. относно устава на европейското дружество (SE). Уточняваме, че в Регламента се ползва съкращението SE по отношение на европейското акционерно дружество, а в статията ще ползваме съкращението ЕАД. На територията на Общността може да бъде създадено дружество във формата на Европейско акционерно дружество като капиталът на това дружество е разделен на акции. Всеки акционер отговаря само до размера на капитала, който е записал. Европейското акционерно дружество (ЕАД) е юридическо лице. Участието на работниците и служителите в приемането на решения в ЕАД се регулира от разпоредбите на Директива 2001/86/ЕО. Акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност, които са учредени според законодателството на държава-членка и имат седалище и главно управление на дейността на територията на Общността, могат да предприемат учредяване на холдингово ЕАД при условие, че най-малко две от тях: а) са регулирани от правото на различни държави-членки или б) в продължение на най-малко две години са имали дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка, или клон в друга държава-членка. Акционерно дружество, което е учредено според законодателството на държава-членка и има седалище и главно управление на дейността на територията на Общността, може да бъде преобразувано в ЕАД, ако в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка. Държава-членка може да предвиди, че дружество с главно управление на дейността извън Общността може да участва в учредяването на ЕАД, ако съответното дружество е учредено според законодателството на държава-членка, седалището му е в същата държава-членка и то има реална и трайна връзка с икономиката на държава-членка. ЕАД може да учреди едно или повече дъщерни дружества във формата на европейски дружества. Правните норми на държавата-членка по седалището на дъщерното ЕАД, които изискват акционерните дружества да имат повече от един акционер, не се прилагат към дъщерно ЕАД. Към ЕАД се прилагат съответно националните разпоредби, приети в изпълнение на Дванадесетата директива на Съвета в областта на дружественото право 89/667/ЕИО от 21 декември 1989 г. за едноличните дружества с ограничена отговорност. Капиталът на ЕАД се определя в евро. Записаният капитал не може да бъде по-малко от 120 000 евро. Правилата на държава-членка, които предвиждат по-висок размер на записания капитал за дружества с определен предмет на дейност, се прилагат към европейските дружества със седалище в тази държава-членка. ЕАД се регулира от: а) този регламент; б) разпоредбите на своите учредителни актове, когато този регламент изрично допуска това, или в) по отношение на въпросите, които не са уредени от този регламент, или ако са уредени частично - по отношение на неуредените аспекти, от: г) правните норми, приети от държавите-членки в изпълнение на актовете на Общността относно европейските дружества; е) правните норми на държавите-членки, които биха се прилагали към акционерно дружество, учредено според законодателството на държавата-членка по седалището на ЕАД; ж) разпоредбите на учредителните актове на ЕАД, в съответствие с условията за акционерно дружество, учредено според законодателството на държавата-членка по седалището на ЕАД.

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв