Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

  Все по-често се сблъскваме с въпросите за лизинга. Лизингов договор съгласно Международния счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг, е споразумение, по силата на което лизингодателят предава на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократно или серия от плащания за договорен срок. Същото определение е дадено и в Националния Счетоводен стандарт за малки и средни предприятия (СС) 17 - Лизинг Подобно, макар и по-общо, е и определението в чл. 342. на Търговския закон. Лизинговите договори са разнообразни по своя характер, което предполага тяхната класификация . Възприетата класификация се основава на степента, до която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив се отнасят до лизингодателя или лизингополучателя. Рисковете, свързани със собствеността, включват възможните за загуби от неизползвани мощности или технологично остаряване, както и от колебанията на възвръщаемостта, дължащи се на променящи се икономически условия. Изгодите могат да бъдат представени от очакваната доходоносна експлоатация през полезния живот на актива и очакваната печалба от нарастването на стойността или реализирането на остатъчна стойност на актива. На тази основа най-често се третират договорите като финансов лизинг и оперативен лизинг. *Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху актив на лизингополучателя. В крайна сметка правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено. *Оперативен /експлоатационен/ лизинг е лизингов договор, различен от финансовия лизинг. Дали един лизингов договор е финансов лизинг или оперативен лизинг зависи от същността на сделката, а не от формата на договора.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ С ПРОМЕНЕНИ ПАРАМЕТРИ ИЛИ РЕЖИМ ЗА ОБЛАГАНЕ автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА В КРЪГА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • НОВА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА автор:Илия Николов

  Виж повече

 • НОВИ И СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ автор: Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В МАТЕРИЯТА КОЯТО УРЕЖДА ПРАВАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ЗА МАЙЧИНСТВО СЛЕД 31.12.2006г. И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ автор:Радка Хаджийска , гл.експерт в НОИ

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2007г. автор: Златка Мицова

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС В ОБЩИНИТЕ И В ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА 2007г. автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СТАНДАРТИ 120,121,122 и 123 ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР автор: Иван Велински

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ НА НОВИТЕ ДРУЖЕСТВА У НАС автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 2/2.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73052 лв
1 GBP = 2.27713 лв