Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Бюджет 2007 - първият на България като страна-членка на Европейския съюз, е може би най-сложния, правен досега, поради неблагоприятното въздействие на редица фактори, свързани с еврочленствното ни. Недостигът на приходи, с които да посрещнем увеличените разходи през първата година на българското членство в ЕС, е основният риск в бюджет 2007. Трите предизвикателства пред финансовия план са загубите от ДДС, вноската на бюджета в ЕС и парите за европоектите. Отделно от националното съфинансиране на еврофондовете, трябва предварително да бъдат осигурени и средства за спечелилите проекти, които впоследствие ще се върнат от ЕС. Рисковете за фиска се подсилват от съмненията в степента на готовност на данъчната администрация да работи добре в новите условия. Голям политически риск е и очаквания натиск за увеличаване на бюджетните разходи в условията на сложни коалиционни взаимоотношения. Бюджетът през 2007 г. ще бъде под високо напрежение, поради нарастването на разходите покрай членството ни. България като страна - членка трябва да внесе 634,4 млн. лв. в общия бюджет. Сумата представлява 1,2% от БВП и тежи върху разходната част на бюджета. Разходната част ще бъде под напрежение и заради необходимите средства за усвояване на европейските фондове. Парите от еврофондовете идват с една година закъснение и България трябва авансово да осигури средства. За тази цел в бюджета са заделени 1,0743 млрд. лв. включително и за налагащото се съфинансиране на проектите. Сумата представлява 2,1% от БВП. Голям риск пред стабилността на бюджета идва от сектора селско стопанство, който е голям получател на европари. Върху разходната част тежат и законодателно приетите мерки, налагащи увеличаване на числеността на персонала във всички сфери и насочване на ресурси към тях. В бюджета за 2007 г. е предвидено нарастване на числеността в бюджетната сфера с над 3000 щатни бройки от 467 на 490 хил. души. Това ще глътне допълнително бюджетни средства за заплати и осигуровки на чиновниците. Бюджетът ще бъде натоварен и с разходите за администрация, свърани с ЕС - над 100 млн. лв. ще отидат за командировки, свързани с работата на институциите в тях. Освен разходната под напрежение ще бъде и приходната част на бюджета. Наред с вноската в бюджета на ЕС от 634 млн. лв., 450 млн. лв. ще са загубите в първата година на присъединяването. Те ще се дължат от внос на стари автомобили. От финансовото министерство се опасяват, че загубите могат да бъдат и много по-големи заради увеличаването на ДДС измами през първата година от присъединяването. Загубите само от мита ще бъдат 63,9 млн. лв. Причината е, че те ще отпаднат при търговията с ЕС и поради това, че България ще прилага общата за всички страни - членки митническа тарифа, чийто ставки са по-ниски от тези в действащата досега митническа тарифа.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв