Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  На 8 декември 2006 г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. Закона е публикуван в бр.105 на Държавен вестник от 22 декември 2004 г. Ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят минималните месечни осигурителни доходи за различните видове осигурени лица и максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, минималният и максимален размер на обезщетението за безработица, размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определя и размера на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите, както и максималният размер на гарантираните вземания при обявяване в несъстоятелност на работодателя. През 2007 г. максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва на 1400 лв. През 2007 г. минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 220 лв. За регистрираните земеделски производители и тютюнопроиз-водители минималният месечен размер на осигурителния доход е 110 лв., а за земеделските производители и тютюнопроизводители, които упражняват единствено земеделска дейност е 55 лв. Минималният месечен осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималните месечни осигурителни доходи, определени по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за: " работещите по трудови правоотношения; " работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите; " упражняващите трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Минималните месечни осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии са определени в таблицата на приложение №1 към чл. 8, т. 1 от закона. Определените в таблицата минимални месечни осигурителни доходи са за изработен пълен месец на пълно работно време. Минималният месечен осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно пълния брой на работните дни през месеца. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализираните предприятия, трудово лечебни бази и кооперации на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер на 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. Размерът на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за лицата от бюджетния сектор се прилагат от 1 юли 2007 г.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв