Списание Актив

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

В края на тази календарна година с Държавен вестник бр.95/2006г. в Законът за здравно осигуряване бяха внесени промени. Същите се наложиха от предстоящото ни членство в Европейския съюз и целят създаването на условия за осигуряване прилагането на правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 14 юни 1971 г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета (ЕО) № 574 от 21 март 1972 г., определящ процедурата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 1971 г. Тези правила са приети на основание чл. 42 от Договора за създаване на Европейската общност. Те се явяват една от правните гаранции за прилагане на принципа на свободното движение на хора и осигуряват непрекъснатост на социалната закрила на лицата, които се придвижват свободно на територията на Европейския съюз, на останалите страни от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Основна черта на посочените по-горе правила за координация на социално осигурителните схеми е, че се основават на принципите: за приложимост на само едно осигурително законодателство, за равенство в третирането на лицата, за запазване на придобити права и на права в процес на придобиване. Измененията и допълненията в Закона за здравното осигуряване обезпечават именно прилагането на онази част от правилата за координация на системите за социална сигурност, която се отнася до осигурителните рискове, обхванати от системата на задължителното здравно осигуряване - болест и майчинство. За тези рискове лицата имат право да получат т.нар. "обезщетения в натура" (benefits in kind), т.е. медицинска и стоматологична помощ, лекарства, медицински изделия.

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

Основна тема: НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв