Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Правилникът за прилагане на ЗДДС е публикуван в ДВ, бр.67 на 15 септември 2006г., а Правилникът за неговото изменение и доплнение е публикуван в ДВ, бр.101 на 15 ноември с.г.. Както правилникът, така и измененията и допълненията влезат в сила на една и съща дата - 1 януари 2007г. Внасянето на изменения и допълнения на още не влязъл в сила правилник има за цил да запълни нормативните празноти,да отстрани възникналите несъответствия и противоречия и най-важното да се даде възможност за по-пълно и по-последователно прилагане на закона чрез по-ясни и по-точни формулировки с практико-приложен характер,съдържащи се в правилника.. Правилникът би постигнал своята цел ако бъде мост между закона и практиката по прилагането му,ако в процеса на прилагането на закона не възниква често необходимост от тълкуване и от допълнително нормативно реглавментиране на практико-приложните казуси,свързани с принципните нормативни постановки на закона. Такава е несъмнено целта на приетите през ноември промени в ППЗДДС . Ще посочим,разясним и коментираме най-важните промени в правилника. 1.В чл.6 от правилника се създават седем нови алинеии - ал.3-9. С тях се допълва регламентацията относно мястото на изпълнение на услуга по транспорт на стоки в рамките на общността. Счита се ,че това е мястото на територията на държавата членка,в която транспортът на стоките започва - чл.6,ал.1. Но, когато получателят на доставката на транспортираните стоки е лице,регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка,различна от тази ,в която транспортът започва мястото на изпълнение на доставката на услугата по транспорт на стоки е територията на държавата, издала идентификационния номер по ДДС на получателя,по който му е оказана услугата. - Съгласно новата ал.3,когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставката на услуги по транспарт на стоки между държави членки,мястото на спедиторската услуга е на територията на държавата членка,където транспортът на стоките започва. Но,когато получател по доставката на спедиторската услуга е лице,регистрирано за целите на ДДС в държава членка,различна от тази,в която транспортът започва,мястото на изпълнение на спедиторската услуга е територията на държавата,издала идентификационния номер по ДДС на получателя,покойто му е оказана услугата. Следва да се има предвид,че спедиторската услега се изразява в организиране,осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки.Тя включва следното : -предоставянето на транспортна услуга като основна доставка; -предоставянето на съпъстващи доставки във връзка с транспортната услуга,като транспортна обработка,обработка на документи, складиране и застраховане. Съгласно разпоредбата на чл.127 от закона доставка на стока или услуга,извършена от лице действащо от свое име и за чужда сметка като комисионер-довереник се счита,че това лице е получило и предоставило стоките или услугите. Посочената разпоредба в чл.127 от закона не се прилага спрямо доставката на спедиторска услуга,регламентирана в новите ал.3 - 5 от чл.6 на правилника.Това е регламентирано в ал.6 -нова. 2. Място на изпълнение при доставка на куриерски или пощенски услуги,/ без освободоните пощенски услуги по чл.49 от закона/ във връзка с тарнаспорт между две държави членки е на територията на държавата членка ,в която транспортът започва . Но,когато получател на доставката на куриерна или пощенска услуга е лице,което е регистрирано по ДДС в държава членка различна от тази,в която транспортът започва,мястото на изпълнение е територията на държавата членка,издала евро номер на получателя.

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв