Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  № НАМАЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ шифър Обяснения 1 Сумите определени по реда на чл.60, ал.2; /чл.23, ал.3,т.2 от ЗКПО/ 2/010 Разпоредбата има отношение към предприятия, отговарящи на условията по чл.61ж. и покриват следните критерии: - осъществяване на дейност в административните граници на общини, в които за предходната година преди текущата има безработица 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период; - отчетено е увеличение на средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за 2006г., спрямо този от 2005г.; - реализиран е положителен финансов резултат през 2006г.; Предприятията които отговарят на посочените условия и нямат изискуеми данъчни задължения, задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2006г., то финансовият резултат се намалява с произведението от: - внесените задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица, отнасящи се за 2006г., и - процента на увеличението в средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за 2006г., спрямо този от 2005г. Ако предприятието текущо през годината има просрочени данъчни и осигурителни плащания, но до края на 2006г. е уредило задълженията си, правото на намаление може да се ползва. Размерът на намалението не може да превишава разликата между ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за 2006г. за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица, и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица, дължими през 2005г. Разпоредбата е данъчно облекчение - параграф 1, т.19 от ДР на ЗКПО. Пример: Предприятие извършва дейност в община Гурково. Средносписъчният брой на персонала за 2005г. е 200 души, а за 2006г. е 220 души. Начислените задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя през 2006г. са внесени ефективно и са в размер на 160754лв. Дължимите задължителни осигурителни вноски през 2005г. са 137890лв. Процентът на увеличение на средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор за 2006г., спрямо средносписъчния брой на персонала , нает по трудов договор през 2005г., е 10%. Към 31.12.2006г. предприятието няма данъчни и осигурителни задължения. Данъчното облекчение за дружеството е в размер на 16075 лв. / 160754 х10% /.при едновременно изпълнение на следните условия: - предприятието е реализирало финансов резултат преди данъчното облагане равен или над 16075лв. и не се ползват други данъчни облекчения.; - разликата между ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за 2006г. и дължимите през 2005г. е не по-малко от 16075лв. / в случая е 22864 лв. /160754лв. - 137890лв./. 2 Положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми по сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа; /чл.23, ал.3, т.3 от ЗКПО/ 2/020 Регулиране по този ред се извършва при едновременно наличие на три условия: -ивършване на сделки с безналични акции на публични дружества и търгуеми права на акции на регулиран български пазар на ценни книжа; -реализиране на приходи от продажбата им; -през 2006 г. предприятието е реализирало положителен финансов резултат (доколкото намалението има характер на данъчно облекчение). В този случай се вписва положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на акциите и търгуемите права на акции (но не повече от положителния финансов резултат, намален с други данъчни облекчения, отразени по т.2-5 от чл.23,ал.3 от ЗКПО). При определяне на резултата от сделката с акции на публични дружества следва да се има предвид, че за данъчни цели е регламентирано, че "документално доказаната цена на придобиване на продадена акция" е цената на придобиване на съответната ак

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв