Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  В определени случаи собствениците на дълготрайни материални активи могат да ги предоставят за ползване на предприятия срещу определено възнаграждение или безвъзмездно. Между собственика на актива и предприятието трябва да се сключи договор за наем или за заем за послужване. Кое налага безвъзмездното предоставяне на дълготраен материален актив от собственик -юридическо или физическо лице на предприятие? Най-често това е липсата на ресурси на предприятието и желанието на собственика на актива да го подпомогне в стопанската му дейност. Срокът за който се предоставя дълготраен материален актив се определя от нуждите на предприятието и възможностите на собственика на актива. Временното безвъзмездно предоставяне на дълготраен материален актив се оформя с договор за заем за послужване. Това е писмен договор, съставен в съответствие с изискванията на Закона за задълженията и договорите. Сключва се между две страни: заемодател и заемател. С този договор заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне. Получаването на ДМА за временно ползване е свързано с определени изисквания по отношение на поведението на заемателя. Най-напред, активът може да се ползва само в съответствие с записаното в договора за заем за послужване. Ако там не е посочено нищо конкретно, то съгласно чл.244 от ЗЗД, активът може да бъде ползван единствено съобразно неговото предназначение. Освен това, заемателят не може да преотстъпва на трето лице актива. Докато в конкретни рискови ситуации заемодателят има право на избор по отношение на запазването на заетия актив, то заемателят е длъжен да предпочете запазването на този чужд актив пред запазването на своите активи. Когато заемателят не спази задълженията си, посочени по-горе, той дължи обезщетение и за вредите, настъпили поради причини, за които той не отговаря, освен ако докаже, че те биха засегнали вещта и при неговата изправност. Ползването на актива безвъзмездно не означава освобождаването на заемателя от разходи. Той е длъжен до покрива обичайните разходи, свързани с използването, поддържането и опазване на актива. Когато се налагат извънредни разходи, заемателят има право да поиска от заемодателя същите да му бъдат възстановени. За целта трябва да докаже: техния размер тяхната необходимост и неотложност. Не са редки случаите, когато физическо лице предостави за ползване дълготраен материален актив на предприятие, а в част от документите свързани с обичайното ползване на актива фигурира физическото лице - заемодател. Най-честия случай е когато са предоставени за ползване недвижими имоти - сгради и фактурите за използваната електроенергия, вода, телефон и др. са издадени срещу заемодателя. Не винаги е възможно своевременна промяна в съответните партиди при доставчика на услугата. В този случай, единственият начин да се признаят разходите на земателя е съставяне на документ - например разписка, в който да присъстват всички реквизити, изисквани от Закона за счетоводството. Разбира се най-правилно е незабавно да се премине към промяна на партидите в съответните предприятия доставчици.

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв