Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Виж повече

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  В условията на пазарна икономика не са редки случаите, при които отделни предприятия придобиват активи, които са им необходими за дейността вместо чрез заплащане с парични средства, срещу отдаване на други собствени активи - както дългосрочни, така и краткосрочни. Един товарен автомобил може да се придобие, като се отдаде лек автомобил, стоки, материали, компютърно обзавеждане и т.н. При такива сделки пред счетоводителите възникват за решаване най-малко две задачи: - как да се оцени новопридобитият дълготраен актив; - как да се осчетоводи сделката. Решаването на тези две задачи, и преди всичко - на първата зависи от това кои счетоводни стандарти прилага предприятието като база за изготвяне и пред9ставяне на своите финансови отчети. І. Оценяване и счетоводно отчитане, когато се прилагат на националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия като счетоводна база. Когато като счетоводна база за съставяне и представяне на периодичните финансови отчети се прилагат националните счетоводни стандарти, за оценка на придобитите активи се спазват следните правила, регламентирани в СС за МСП 16 Дълготрайни материални активи: Когато дълготрайният материален актив (ДМА) е получен в резултат на замяна или на частична замяна с друг несходен ДМА или с други активи, цената на придобиване се определя по справедливата стойност на получения актив, която е еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички преведени парични средства или парични еквиваленти. Пример: Търговско дружество "Алфа" АД е придобило от "Бета" ООД бордови товарен автомобил, предназначен за извършване на транспортни услуги - на 1 март 2006 година. Срещу придобития актив предприятие "Алфа" АД е предоставило на "Бета" ООД работна машина, която предприятието има намерение да извади от употреба, поради силно ограничаване на пазарите за произвежданата от продукция, като е договорено и допълнително плащане с парични еквиваленти - чек за 2.000 лв. Оценките на разменените активи са както следва: На товарния автомобил: - Първоначална стойност - 40.000 лева; - Начислени амортизации до датата на размяната - 24.000 лева - Балансова стойност - 16.000 лева; - Справедлива стойност - 15.000 лева. На работната машина: - Първоначална стойност -25.000 лева; - Начислени амортизации до датата на размяната - 15.000 лева; - Балансова стойност - 10.000 лева; - Справедлива стойност 13.000 лева. Придобитият бордови товарен автомобил ще се признае и оцени първоначално за 15.000 лева. Това е справедливата стойност на отдадената работна машина (13.000 лева) плюс сумата на дадения паричен еквивалент - чек за 2.000 лева. В "Алфа" АД ще се съставят следните счетоводни статии: За отразяване на придобития автомобил: Дт с/ка Транспортни средства 15.000 Кт с/ка Други приходи 15.000 За отписване на отдадения актив - работната машина- и начислените й до датата на размяната амортизации: Дт Амортизация на ДМА 15.000 Дт с/ка Други приходи 10.000 Кт с/ка Работна машина 25.000 и Дт с/ка Други приходи 2.000 Кт с/ка Разплащателни чекове 2.000

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв