Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор:проф.д-р Стоян Дурин,д.е.с.

  Както е известно на специалистите в ДВ бр. 105 и бр. 108 от 2006 г. бяха обнародвани измененията и допълненията в Закона за счетоводството, които ще бъдат в сила от началото на 2007 година с изключение на един параграф (§ 48), който влиза в сила от 01 юли 2007 г. Няма да си поставяме за цел да изразяваме лично мнение по необходимостта и съдържателността на извършените изменения и допълнения в Закона за счетоводството. Нашата цел е по-скромна - да направим опит да представим тези изменения и допълнения по възможност изчерпателно. Измененията и допълненията в Закона за счетоводството ще представим в избрана от нас последователност, която не може да се третира, че ги подреждаме по степен на важност. Изхождаме от постановката, че всяка промяна в даден закон има законова сила и не трябва да се подрежда като по-съществена и като по-несъществена. І. Съставяне на финансовите отчети Наименованието на глава пета вече става "Финансови отчети". Едновременно с това се променят наименованията на трите раздела от тази глава. Първият раздел се именова "Приложими счетоводни стандарти, съдържание на финансовите отчети и на годишните доклади за дейността". Запазва се принципната постановка, че предприятията в Република България използват две счетоводни бази за съставянето на финансовите си отчети. Първата счетоводна база това са Международните счетоводни стандарти (МСС), които са задължителни (чл. 22а) за: - акционерните дружества и командитните дружества с акции; - предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа; - кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове. - предприятията, които през един отчетен период са прилагали тези Международните счетоводни стандарти. Втората счетоводна база това са Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Те ще се прилагат от предприятията, които поне за една от двете предходни години, следните показатели не надвишават критериите: - балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.; - нетни приходи от продажби за годината - 15 млн.лв.; - средна численост на персонала за годината - 250 души. Малките и средни предприятия по тяхна преценка могат да прилагат МСС, вместо НСФОМСП. Предприятията, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на Национален счетоводен стандарт, утвърден от Министерския съвет. Създава се отделен член (чл. 22в) за съставянето на консолидираните и междинните финансови отчети. Те се съставят на счетоводната база, която прилага предприятието, което съставя консолидираните или междинните финансови отчети. В чл. 23 се уточнява, че предприятията съставят за отчетния период: - годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове до 31 март на следващата година; - консолидиран финансов отчет към 31 декември в хиляди левове в случаите по чл. 37; - междинни финансови отчети за периоди по кратки от една календарна година. Те се съставят , когато се изискват по нормативен акт или по решение на органа на управление. В чл. 26 (ал. 2) се уточнява съставните части на консолидирания финансов отчет, които са: - консолидиран счетоводен баланс; - консолидиран отчет за приходите и разходите; - консолидиран отчет за паричните потоци; - консолидиран отчет за собствения капитал; - приложение. Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определя съгласно приложимите счетоводни стандарти (ал.3 на чл. 26). Не трябва да се забравя, че наименованието на годишните финансови отчети по МСС се различава от посоченото в ал. 2 на чл. 26. С ал. 4 на чл. 26 се въвежда понятието: "предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност". Такива предприятия са тези, които в текущата или предходната година не надвишават показателите на два от критериите: - балансова стойност на акт

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪВЕЖДА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА автор:Галина Николова, юристконсулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.23 ОТ ЗКПО автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ ПО НОВИЯ ЗДДС автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • НОВИ И СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗДДС автор:доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • РИСКОВЕТЕ В БЮДЖЕТ 2007г. автор:ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ РАЗМЯНА С ДРУГИ АКТИВИ автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

Брой: 1/1.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв