Списание Актив
  • Тема на броя:
    СЪЩНОСТ НА ЛИКВИДАЦИЯТА - ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРАВНА УРЕДБА автор: Мария Даскалова, д.е.

    Ликвидацията на дадено предприятие е особен и много деликатен момент за осъществяване. Това е залезът на една фирма и етапът на разчистване на взаимоотношения с партньори, държавен бюджет и т.н. Лошо и некомпетентно проведена ликвидация може да доведе до това, че едно такова "умиращо" предприятие да остави изключително тежко наследство на собствениците си-неуредени данъчни и други задължения, лоша търговска репутация.Ликвидацията може да се трансформира в несъстоятелност при определени условия. Настъпването на събития, които могат да доведат до несъстоятелност, вместо до стандартно прекратяване на предприятие чрез ликвидация, могат да настъпят при некомпетентно и неточно планиране на ликвидацията.Ето защо, преди да се пристъпи към ликвидация трябва да се извършат процедури, невинаги предвидени от закона, а породени и от логиката на нещата: " Собствениците на отделното предприятие решават, че то не бива да продължава своята дейност; " Изясняване на възможността за: - събиране на вземанията; - осребряване на активите и пресмятане на предполагаемите действителни парични постъпления; - покриване на разходите по ликвидацията; - покриване на задълженията към кредиторите - изплащане на данъчните задължения при спазване на специфичните законови изисквания. " Избиране на ликвидатор Прекратяването чрез ликвидация има своите специфични счетоводни аспекти. Един от принципите, при спазването на които се осъществява счетоводството в България е принципът за действащо предприятие.Съгласно определението за действащо предприятие в нормативната уредба това означава, че предприятието не предвиждо или няма необходимост да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност в период минимум до 1 година. Когато се пристъпи към прекратяване на предприятие чрез ликвидация, спазването на този принцип е невъзможно.Счетоводството на такова предприятие трябва да се преустрои бързо като спазва стриктно изискванията на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. Ето защо този стандарт се прилага от всички предприятия, които са в производство по ликвидация или са обявени в несъстоятелност. СС 13 дава определения и правила за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятия, обявени в ликвидация или в несъстоятелност. Този стандарт е един от оригиналните български счетоводни стандарти - без аналог в системата на Международните счетоводни стандарти. Той урежда: а) изготвянето на начален баланс за ликвидация; б) отчитането на ликвидационната дейност; в) финансовите отчети на предприятията в ликвидация; г) съставянето на краен ликвидацинен баланс; д) трансформирането на баланса при решение за продължаване /възобновяване/ на дейността на дружеството.

Брой: 5/5.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв