Списание Актив
  • Тема на броя:
    ПУБЛИЧНОСТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ автор:Владимир Христов,д.е.с.

    Съгласно чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството на независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година: " сума на актива на баланса - 1 млн. лв.; " сума на нетния размер на приходите от дейността - 2 млн. лв.; " средна численост на персонала - 50 души. Съгласно чл. 38, ал.2 от Закона за счетоводството на независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на: " предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети, с изключение на тези, които не превишават гореизброените критерии; " предприятия, осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други), за които това изискване е регламентирано в нормативен акт; " предприятията - акционерни дружества и командитни дружества с акции; " предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството разпорежда, че предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит публикуват годишния си финансов отчет във вида, в който е заверен, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистрирания одитор. Съгласно писмо на Министерство на финансите № 91-00-312 от 02.04.2003 г. предприятията следва да публикуват ГФО по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството във вида, в който е заверен от регистриран одитор, т.е. следва да се публикуват счетоводният баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал и приложението към годишния финансов отчет.

Брой: 3/3.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв