Списание Актив
  • Тема на броя:
    ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.51,АЛ.1 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

    Годишната данъчна декларация се попълва и подава от данъчно задължените лица, определени с чл.6, ал.1 от ЗКПО: - местните юридически лица; - местните юридически лица, които не са търговци, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо или недвижимо имущество; - местните неперсонифицирани дружества; - чуждестраните юридически лица и неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност. В данъчната декларация се определят годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника установени по реда на ЗКПО. Данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция по данъчна регистрация до 31 март на следващата календарна година. Данъчна декларация подават и лицата, които не извършват стопанска дейност или подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, когато дължат данъци при източника. Заедно с ГДД се представя ГФО, включително приложенията към него. Предприятията, чиито ГФО подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 31 март, одиторският доклад се подава допълнително, но не по- късно от един месец от датата на доклада заедно с копие от ГФО, заверен от регистриран одитор. Данъчната декларация се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак и се подписва от представляващия данъчно задълженото лице. Структурата на данъчната деклараця включва: - информация за данъчно задълженото лице и бизнеса; - определяне на облагаемата печалба и дължимия корпоративен данък; Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба/ загуба) от отчета за приходите и разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото увеличаване или намаление за данъчни цели.

Брой: 2/2.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв