Последен брой
ПОЛИТИКАТА по качество и околна среда

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на ДОБИ  ПРЕС” ЕООД 

 

 

Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството и околната среда, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

ПОЛИТИКАТА

по качество и околна среда е насочена към осигуряване предлагането на продукти и услуги в съответствие с изискванията и очакванията на  заинтересованите страни, и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда при абонамента и разпространението на български и чуждестранни печатни издания и издателската дейност,  като стриктно се спазват действащите законови и нормативни изисквания  в България

 

Обявената ПОЛИТИКА е подходяща за целите и контекста на дружеството (вкл. естеството, мащаба и въздействието върху околната среда от дейността) и е в допълнение на стратегическата й насоченост.

 

В съответствие с обявената ПОЛИТИКА, стратегическите целите по качеството и околната среда на ръководството са:

-         Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, с цел изпълнение на дейности, съответстващи на изискванията им.

-         Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен за постигането на целите на дружеството.

-         Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни и към опазване на околната среда, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.

-         Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.

-         Ефективно управление на взаимносвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на проектните и работните процеси, на процесите на ИСУ и на инфраструктурата.

-         Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството чрез прилагане на основни методи и инструменти за постигане на целите на подобряването. 

-         Вземане на аргументирани решения и предприемане на действия на базата на анализиране и оценяване на фактически данни за извършваните дейности и функционирането на ИСУ, балансирани с опит и интуиция.

-         Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни с цел подобряване влиянието им върху резултатите на дружеството 

-         Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите на дружеството с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;

-         Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;

-         Разделно събиране на генерираните от дружеството отпадъци и предаването им за рециклиране;

-         Предотвратяване на замърсяване на околната среда.

 

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството и околната среда като Управител на “ДОБИ ПРЕС” ЕООД

 

 

ДЕКЛАРИРАМ

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки  ресурси  за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

 

 

 

Дата: 26.05.2016 г.                                                            Управител

 

                                                                                 Д.Алексова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.63176 лв
1 GBP = 2.25344 лв